Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Поиск

Главная » FAQ [ Добавить вопрос ]

Погоджено                                 Затверджено
___ ____________ 2010 р.          ___._______________2010 р.
Заступник Міністра                     Директор Краснолиманського
_______________Є.М. Суліма     медичного коледжу
(підпис)                                     Донецького національного
                                                 медичного університету
                                                 ім. М. Горького
                                                 Шлюфін Олександр Васильович
                                                  ______________________
                                                              (підпис)
Правила прийому до Краснолиманського медичного коледжу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Краснолиманському медичному коледжі Донецького національного медичного університету ім. М. Горького здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія ___ №________, дата отримання ____ ________ термін дії до ____ _________ Правила прийому розроблені Приймальною комісією Краснолиманського медичного коледжу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.
І. Загальні положення
1.1. Краснолиманський медичний коледж Донецького національного медичного університету ім. М. Горького оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).
1.2. До Краснолиманського медичного коледжу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються у порядку, передбаченому для громадян України.
1.3. Прийом до Краснолиманського медичного коледжу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.
2.3. Краснолиманський медичний коледж Донецького національного медичного університету ім. М. Горького здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року, а також додатковий прийом на вакантні місця ІІ-ІІІ курсів у групи, в які здійснювався прийом на основі базової загальної середньої освіти. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у Краснолиманському медичному коледжі Донецького національного медичного університету ім. М. Горького здійснюється: за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням; за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.
3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання
вступники на основі освіти
базової загальної середньої повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів 1 липня 2011 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад 22 липня 2011 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів 31 липня 2011 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів 23 – 31 липня 2011 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступниківне пізніше 1 серпня 2011 року
Терміни зарахування вступниківза державним замовленням – не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 25 серпня
V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Краснолиманського медичного коледжу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Краснолиманського медичного коледжу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, у якій вказують спеціальність та форму навчання. Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.
5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто: документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); медичну довідку за формою 086-о; паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство). На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.
5.3. До заяви вступник додає: документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії; сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії; медичну довідку за формою 086-о або її копію; шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
5.4. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.
5.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).
5.6. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Краснолиманському медичному коледжі Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.
5.7. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Краснолиманському медичному коледжі ім. М. Горького: громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу; особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
5.8. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.
5.9. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором. 5.10. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).
5.11. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).
5.12. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.
5.13. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір
6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Краснолиманського медичного коледжу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) (див. додаток 2). Також додатком 2 визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил). Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.
6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів) та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».
6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку2.
6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2.
6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів та середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
6.7. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.
6.9. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія Краснолиманського медичного коледжу Донецького медичного національного університету ім. М. Горького. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора з навчальної роботи. Склад апеляційної комісії формується з числа кращих вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної комісії коледжу, за рекомендаціями Краснолиманської міської державної адміністрації. Подання та розгляд апеляцій на результати вступних іспитів, що проводяться вищим навчальним закладом здійснюється за таким порядком: 1. Абітурієнт безпосередньо після оголошення оцінки з письмового іспиту, але не пізніше наступного дня, звертається до відповідального секретаря Приймальної комісії з усною заявою про бажання ознайомитися з результатами перевірки своєї роботи та одержання відповідних пояснень екзаменаторів. Відповідальний секретар приймальної комісії організовує підбір робіт викликає екзаменаторів, які перевіряли роботи і назначає час перегляду робіт, як правило наступного дня. У випадку, якщо абітурієнт після одержання пояснень екзаменаторів не згоден з виставленою оцінкою, він може подати апеляційну заяву на ім’я голови Приймальної комісії. Апеляційна заява подається тільки безпосередньо після ознайомлення абітурієнта зі своєю роботою. Подана заява реєструється у спеціальному журналі Приймальної комісії відповідальним секретарем. Голова апеляційної комісії призначає дату і час розгляду апеляційної заяви (як правило, наступного дня) та доручає голові екзаменаційної комісії та екзаменаторам провести експертизу перевірки письмової роботи. Відповідність виставленої оцінки відображається у письмовому висновку. Відповідальний секретар Приймальної комісії викликає членів апеляційної та екзаменаційної комісій. Голова Приймальної комісії проводить засідання апеляційної комісії. Екзаменатори, які перевіряли роботу, беруть участь у розгляді апеляційної заяви та під час її розгляду обґрунтовують виставлену оцінку. Абітурієнт під час розгляду апеляційної заяви може аргументовано висловлювати свою точку зору у відношенні результатів перевірки своєї роботи. Додаткове опитування абітурієнта при розгляді апеляції не допускається. Після розгляду апеляційної заяви комісія виносить своє рішення, яке оформлюється протоколом встановленої форми та підписується всіма членами апеляційної комісії. Абітурієнт вказує на заяві свою згоду чи не згоду з рішенням апеляційної комісії та розписується на заяві та в журналі реєстрації апеляційних заяв. Присутність сторонніх осіб під час розгляду апеляційної заяви не допускається. Протокол засідання апеляційної комісії оголошується та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії. 2. Абітурієнт, який склав усний іспит, безпосередньо після оголошення оцінки звертається до відповідального секретаря Приймальної комісії з усною заявою про бажання одержати пояснення екзаменаторів щодо результатів іспиту. Для дачі пояснень щодо результатів усного іспиту відповідальний секретар викликає екзаменаторів після закінчення іспиту даної групи . У випадку, якщо абітурієнт після пояснень екзаменаторів не згоден з виставленою оцінкою, він може подати заяву на ім’я голови апеляційної комісії. Апеляційна заява подається тільки безпосередньо після пояснень екзаменаторів. Подана заява реєструється в спеціальному журналі Приймальної комісії відповідальним секретарем. Голова апеляційної комісії призначає дату та час розгляду апеляційної заяви (як правило, наступного дня). Відповідальний секретар Приймальної комісії викликає членів апеляційної та екзаменаційної комісій. Голова приймальної комісії проводить засідання апеляційної комісії. Екзаменатори, які приймали усний іспит, беруть участь у розгляді апеляційної заяви та під час її розгляду обґрунтовують виставлену оцінку. Абітурієнт під час розгляду апеляційної заяви може аргументовано відстоювати свою точку зору у відношенні результатів іспиту. Додаткове опитування абітурієнта при розгляді апеляції не допускається. Після розгляду апеляційної заяви комісія виносить своє рішення яке оформлюється протоколом встановленої форми та підписується всіма членами апеляційної комісії. Абітурієнт вказує на заяві свою згоду чи не згоду з рішенням апеляційної комісії та розписується на заяві та в журналі реєстрації апеляційних заяв. Присутність сторонніх осіб під час розгляду заяви не допускається. Протокол засідання апеляційної комісії оголошується та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії. Апеляція з питань усунення від випробувань абітурієнта не розглядається.
6.10. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.
VII. Зарахування за співбесідою 7
.1. За результатами співбесіди зараховуються до Краснолиманського медичного коледжу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.
7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.
VIII. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
8.1. Зараховуються до вищого навчального закладу за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.
8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони є призерами з предмета біологія з екологією – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія».
8.3. Величина додаткового бала встановлюється:
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.
Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.
8.4. Норма, визначена пунктами 8.1-8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.
ІX. Зарахування поза конкурсом
9.1. Зараховуються поза конкурсом: особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами); інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право; діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»; члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу. У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 9.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
X. Право на першочергове зарахування
10.1. Право на першочергове зарахування до Краснолиманського медичного коледжу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького мають: особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право; особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського; особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право; особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право; випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти; випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).
10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.
XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності: вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом; вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; учасники міжнародних олімпіад; вступники, які зараховуються за конкурсом.
11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується: за конкурсним балом від більшого до меншого; з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.
11.3. У рейтинговому списку зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові вступника; конкурсний бал вступника; наявність підстав для вступу поза конкурсом; наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди; наявність права на першочергове зарахування.
11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах вищих навчальних закладів із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
XII. Надання рекомендацій для зарахування
12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.
12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.
12.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.
12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищого навчального закладу.
XIІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
13.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії вищого навчального закладу.
13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.
13.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.
XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб: оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування; відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування; формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.
14.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.
14.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.
14.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих правил.
XV. Наказ про зарахування
15.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Краснолиманського медичного коледжу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.
15.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях та в електронному варіанті вигляді до Українського центру оцінювання якості освіти.
XVI. Додаткове зарахування до Краснолиманського медичного коледжу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького та зберігання робіт вступників
16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Краснолиманського медичного коледжу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив Краснолиманський медичний коледж Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, і не пройшли за конкурсом на навчання.
16.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
XVIІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів
17.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація журналістів у приймальній комісії здійснюється за таким порядком:
- до навчального закладу подається замовлення редакції на акредитацію свого працівника на офіційному бланку за підписом головного редактора, що завіряється печаткою;
- до замовлення додається копія свідоцтва про реєстрацію засобів масової інформації та по 2 фотокартки - (3×4) кожного журналіста; - у замовленні необхідно вказати повну назву засо

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ ТА ПРОФЕСІЙНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ :
 
Відділення «Лікувальна справа», кваліфікація «Фельдшер» – можуть займати первинні посади: фельдшер станції (відділення) швидкої допомоги, фельдшер ФАПу, фельдшер здоровпункту промислового підприємства, медична сестра, акушерка, масажист, косметолог У міських і районних лікувально-профілактичних установах є помічником лікаря і працює безпосередньо під його спостереженням. У сільській місцевості на пунктах фельдшерів і фельдшерсько-акушерських самостійно здійснює стаціонарну, амбулаторну допомогу, допомога вдома, часто виконуючи при цьому функції лікаря.
Праця зв'язана із значними фізичними навантаженнями, нервовими стресами (необхідність надання екстреної допомоги, правильної постановки діагнозу, робота з людьми, що знаходяться в різному психічному стані).
Фельдшерові привласнюється 2, 1 або вища категорія після закінчення курсів по підвищенню кваліфікації і складанню іспитів через кожні п'ять років роботи на посаді.
 
Повинен знати:
1. Основи законодавства України про охорону здоров’я, постанови Уряду України з питань охорони здоров’я і навколишнього середовища, організаційну структуру, правові та економічні аспекти діяльності лікувально-профілактичних установ.
2. Анатомо-фізіологічні, вікові, статеві, психологічні особливості здорової і хворої людини; причини і фактори ризику виникнення патологічних процесів в організмі, механізм їх виникнення і розвитку; основи фармакотерапії, сумісність, дозування і методику введення в організм лікарських засобів, правила обліку, виписування і зберігання лікарських препаратів.
3. Сучасну класифікацію, етіологію, патогенез, симптоматику захворювань людини,методи обстеження і діагностики, принципи лікування і догляду за хворими, особливості патології в різних вікових групах.
4. Методику обстеження і догляду за хворими різних вікових груп; маніпуляцій ну техніку, сучасну анестезіологічну, реанімаційну апаратуру, основні види реанімаційних заходів, правила асептики, нетрадиційні методи лікування, принципи санітарно-протиепідеміологічного і лікувально-охоронного режиму, принципи і норми медичної етики та деонтології. Принципи профілактики захворювань і основи здорового способу життя, методи санітарно-гігієнічного І епідеміологічного обстеження, специфічну профілактику захворювань, основи раціонального харчування, дієти і оптимального режиму праці та побуту, питання охорони матері і дитини, методи санітарно-освітньої роботи.
 
Повинен уміти:
Проводить загальне і клінічне обстеження хворих.
Здійснює постановку попереднього діагнозу щодо гострих та хронічних захворювань органів та систем людини. Надає відповідну медичну допомогу. Асистує під час операцій та інструментальних обстежень. Володіє основами діагностики вагітності, визначає її строки, проводить обстеження вагітної, приймає нормальні пологи, обстежує новонародженого. Надає невідкладну медичну допомогу. Володіє прийомами реанімації. Здійснює протиепідемічні заходи в осередку інфекції. Веде медичну документацію.

Відділення «Сестринська справа»
Кваліфікація «медична сестра», І рівень - здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря. Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури. Готує хворих для різних видів обстеження. Складає добові меню та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих. Виконує санітарну обробку хворого, готує та застосовує дезінфекційні розчини. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах. Веде медичну документацію.
 
Повинен знати:
1. Основи законодавства України про охорону здоров’я, постанови Уряду України з питань охорони здоров’я і навколишнього середовища, організаційну структуру, правові та економічні аспекти діяльності лікувально-профілактичних установ.
2. Анатомо-фізіологічні, вікові, статеві, психологічні особливості здорової і хворої людини, причини і фактори ризику виникнення патологічних процесів в організмі, механізм їх виникнення і розвитку, основи фармакотерапії, сумісність, дозування і методику введення в організм лікарських засобів, правила обліку, виписування і зберігання лікарських препаратів.
3. Етіологію, симптоматику захворювань людини. Сучасні методи обстеження і діагностики, принципи лікування і догляду за хворим, особливості патології людини в різних вікових групах.
4. Особливості спостереження та догляду за пацієнтами при різних видах патології.
5. Долікарську допомогу при невідкладних станах у дорослих та дітей.
6. Етапи сестринського процесу при догляді за пацієнтами.
7. Основи медичної інформатики та правила оформлення медичної документації.
8. Основи медсестринської етики та деонтології.
9. Правила професійного спілкування.
10. Організацію роботи медичного персоналу відділень.
11. Правила охорони праці та техніки безпеки.
 
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря.
Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури.
Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм пацієнта.
Готує хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження.
Складає добові меню та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих.
Виконує санітарну обробку хворого, готує і застосовує дезінфекційні розчини.
Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утепленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.
Веде медичну документацію.
Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.
Дотримується принципів медичної деонтології.
Постійно удосконалює свій професійний рівень

Прийом документів:
 
Документи подаються на ім’я директора.
 
До заяви додаються :
1. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів «Українська мова та література»(оригінал, або завірена копія), «Біологія» або "Хімія" , видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках (для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою)
2. Документ про освіту (оригінал ), або копія, завірена директором коледжу.
3. Медична довідка форма № 0-86 О
4. Довідка про щеплення ( Ф.63), + копія.
5. 6 кольорових фотокарток 3х4.
6. Паспорт (свідоцтво про народження ) + копія.
7. Ідентифікаційний код (копія 2 єкз).
 
Для пільгових категорій абітурієнтів наявність оригіналів документів про пільги обов’язкова. Вступні іспити проводяться за програмами для загальноосвітніх шкіл.

Донецький національний медичний університет ім..М.Горького
 
Р/С - 31258272211271
 
ОКПО - 02010698
 
МФО - 834016
 
Свідоцтво - 100078731
 
ИНН - 020106905632
 
БАНК - ГУ ДКУ в Донецькій обл.